Služby DrivePro™

 • Predpokladaná životnosť frekvenčného meniča je dlhá a pozostáva z rôznych fáz, pričom každá má svoje osobitné charakteristiky a požiadavky. Od technického spracovania a dimenzovania nového zariadenia cez sprostredkovanie, dodávku a inštaláciu až po dlhodobé používanie – všetky aktivity prispievajú k hodnotovému reťazcu a životnosti produktu. Služby DrivePro® boli navrhnuté na maximalizáciu výhod prostredníctvom zlepšovania celkovej účinnosti a ziskovosti a minimalizovanie prevádzkových nákladov riešení frekvenčných meničov Danfoss v každej aplikácii alebo priemyselnom segmente.

  DrivePro® Workshop Repair

  Certifikovaný servisný personál používa pri oprave frekvenčných meničov originálne náhradné diely a skúsenosti. Táto služba je určená pre frekvenčné meniče, ktoré je možné doručiť do dielní Danfoss .

  Výhody:

  • Optimalizované náklady
  • Polročná záruka na opravené/vymenené komponenty

  DrivePro® Field Repair

  Certifikovaný servisný personál navštívi pracovisko zákazníka a posúdi, či sa dá výrobok opraviť alebo je nutná jeho výmena. Pri oprave sa používajú originálne náhradné diely a odborné znalosti v oblasti frekvenčných meničov. Táto služba je určená pre prípady, kedy je potrebná rýchla oprava, alebo keď frekvenčný menič nie je možné dodať do dielne spoločnosti Danfoss.

  Výhody:
  • Kratšie prestoje
  • Polročná záruka na opravené/vymenené komponenty

  DrivePro® Service Support

  Táto služba poskytuje prístup k určenému miestnemu servisnému zástupcovi pre zákazníka, ktorý poskytne odpovede na akékoľvek otázky súvisiace s frekvenčnými meničmi od spoločnosti Danfoss.

  Výhody:

  • Urýchlenie činnosti poskytnutím včasnej odpovede na otázky súvisiace s frekvenčnými meničmi od spoločnosti Danfoss.
  • Problémy sa dajú vyriešiť rýchlo

  DrivePro® Spare Parts

  Ako pri každom vysoko výkonnom elektrickom zariadení, aj pri frekvenčných meničoch Danfoss môže počas ich životného cyklu nastať okamih, kedy bude potrebná oprava. Originálne náhradné diely alebo originálne súpravy náhradných dielov sú k dispozícii na rýchle dodanie na celom svete. Sú rozdelené do troch kategórií: náhradné diely na svojpomocný servis, údržbu a opravu. Náhradné diely na svojpomocný servis sa môžu používať na údržbu alebo opravu výrobku bez akéhokoľvek servisného školenia; náhradné diely na údržbu a opravu vyžadujú vykonanie servisných prác certifikovanou osobou.

  Výhody:

  • Zabránenie nadmerným prestojom tým, že sú na celom svete okamžite pripravené správne náhradné diely
  • Originálne náhradné diely alebo súpravy náhradných dielov od spoločnosti Danfoss sa poskytujú v najnovších verziách a zahŕňajú najnovšie vylepšenia
   

  DrivePro® Start-up

  Táto služba zahŕňa kontrolu produktu a jeho inštalácie, spustenie do prevádzky a konfiguráciu frekvenčných meničov podľa potrieb procesu a vykonanie skúšobnej prevádzky. Všetky činnosti a odporúčania sú zdokumentované pre prípad potreby v budúcnosti. Konečným cieľom je zabezpečiť, aby frekvenčný menič od začiatku pracoval na plný výkon s cieľom zabezpečiť jeho maximálnu funkčnosť.

  Výhody:  
  • Maximalizácia životnosti a funkčnosti frekvenčných meničov zabezpečením správnej inštalácie a jemného nastavenia
  • Skrátenie času spustenia do prevádzky bez zhoršenia kvality prostredníctvom efektívnych a overených postupov spúšťania prispôsobených pre frekvenčné meniče od spoločnosti Danfoss

  DrivePro® Maintenance

  Divízia Danfoss Drives navrhuje a vyrába produkty najvyššej kvality a s najvyšším výkonom na trhu. Ak však výrobky nepretržite fungujú na hranici svojich možností, napríklad v ťažkých prevádzkových podmienkach, nastane čas, kedy sa ich namáhanie prejaví.

  Táto servisná služba chráni investície zákazníkov tak, že zabezpečuje, aby proces zostal čo najdlhšie produktívny, a zároveň udržiava nákladné prestoje na minimálnej úrovni.

  Okrem tradičných reakčných servisných služieb divízia Danfoss Drives ponúka aj preventívnu údržbu založenú na vopred definovanom pláne údržby alebo predpokladanú údržbu založenú na indikátoroch výrobku.

  Výhody:

  • Maximalizácia času bezporuchovosti procesov
  • Eliminácia neočakávaných a finančne náročných prestojov

  DrivePro® Upgrade

  Táto služba umožňuje modernizáciu jestvujúceho produktu prostredníctvom najnovších komponentov a/alebo softvérového vybavenia. Prvým krokom pri modernizácii je posúdenie jestvujúcich produktov a vypracovanie plánu modernizácie. To umožňuje divízii Danfoss Drives poskytnúť odporúčania založené na budúcich potrebách aktualizácie softvérového a hardvérového vybavenia, prípadne potrebe dodatočného vybavenia.

  Výhody:

  • Maximalizácia návratnosti investícií predĺžením životnosti systému pohonu
  • Ochrana investícií zabezpečením optimálneho systému pohonu napriek meniacim sa podmienkam prostredia a požiadavkám

  DrivePro® Retrofit

  Táto služba poskytuje vyrovnaný plán riadenia konca životnosti produktov výmenou starých produktov za nové modely. Táto služba zahŕňa audit aktuálneho prostredia a následné naplánovanie a dodávku požadovaných súprav dodatočného vybavenia do jestvujúceho prostredia. Služba poskytnutia dodatočného vybavenia minimalizuje dopad na jestvujúce procesy a vybavenie a umožňuje zlepšenie procesu, energetickej účinnosti a spoľahlivosti zabezpečením toho, že budete mať vždy frekvenčný menič s najnovšími funkciami a technológiami.

  Výhody:
  • Minimalizácia dopadu konca životnosti produktu na dostupnosť procesu
  • Dosiahnutie dodatočnej efektivity procesu a energetickej účinnosti zapracovaním najnovšej technológie do jestvujúceho riešenia pohonu

Zhovárajte sa Pridajte sa

Chcete sa s nami zhovárať?

Spoznajte nás a pridajte sa do konverzácie
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Accept-Language", "Host", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE", "HTTP_HOST", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/services/drivepro-services/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "3.91.157.213", "UserHostName": "3.91.157.213", "UserLanguages": [ "en-US", "en;q=0.5" ] }